Enkätundersökning i länet visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

Läs mer om resultatet från Region Kronobergs barn- och ungdomsenkät.
Bild på rapportframsida. Rubrik på rapporten och en ung tjej omgiven av ögon

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferensen. Under en period av 18 år syns ett par tydliga mönster över tid gällande barns och ungas hälsa. Bland annat så finns det en negativ utveckling för flera aspekter av hälsa från 2012 och framåt.

När vi analyserade resultatet såg vi ett återkommande mönster där flertalet hälsoaspekter gick i en tydlig negativ utveckling från 2012 och framåt. Bland annat så har den självskattade allmänna hälsan, psykiska besvär, stress och ensamhet ökat bland unga, vilket är en oroväckande utveckling. Den negativa utvecklingen har ökat succesivt sedan 2012 och skillnaderna mellan pojkar och flickor blir också allt större. Flickorna mår sämre än pojkarna, framför allt i de äldre årskurserna,

säger Emma Johansson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg.

Varför barn och unga mår sämre är svårt att veta. Några förklaringar som diskuterades av publiken var stora klasser i skolan, för få vuxna som ser sina och andras barn, ökade krav i skolan med nytt betygssystem 2011 och sociala medier.

Fysisk aktivitet ökar och narkotikabruket minskar

Vad gäller utvecklingen av levnadsvanor syns både en positiv och negativ utveckling. Trots pandemin ökar den fysiska aktiviteten hos barn och unga i länet. Narkotikabruket hos gymnasieungdomarna har sjunkit jämfört med tidigare undersökningar och 2021 rapporterades de lägsta siffrorna sedan undersökningen startade 2003. Däremot så syns en tydlig ökning av snusbruk hos ungdomar med en särskilt tydlig ökning bland flickorna, vilket är ett anmärkningsvärt resultat. På Region Kronobergs hemsida kan du ta del av inspelade föreläsningar från konferensen. Där finns också rapporten i sin helhet och resultat på kommunnivå.

Om undersökningen

Enkätundersökningen Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län har genomförts sedan 2003, och därefter vart tredje år. Hösten 2021 genomfördes enkäten för sjunde gången. Enkäten genomförs på skoltid och vänder sig samtliga elever i årkurs 5, 8 och gymnasiets årkurs 2, totalt drygt 7000 elever. År 2021 besvarade 76 procent av enkäten. Syftet med barn- och ungdomsenkäten är att följa hälsoutvecklingen över tid för att få en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och ungdomar i Kronobergs län.