Föräldrars inställning kan avgöra om barn blir tobaksbrukare eller inte

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda sitt barn från att bli tobaksbrukare.

Tobaksfria veckan, är en del av det nationella arbetet i Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Med anledning av att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 så sätts ett särskilt fokus på barns rätt till en uppväxt utan tobak.

”Barnets bästa ska, enligt barnkonventionen, komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Och tobaksproduktion, tobaksanvändning och tobaksreklam påverkar i allra högsta grad barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor.”

Suzanne Frank, strateg för föräldraskapsstöd på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

I samband med den Tobaksfria veckan kommer en kortfilm att spridas, bland annat i sociala medier, för att belysa den viktiga roll som vårdnadshavare har i det tobaksförebyggande arbetet. Insatsen samordnas av Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland och Blekinge län tillsammans med länens alla 44 kommuner.

”Genom att vi alla sprider samma budskap i våra fem län vill vi att föräldrar och andra viktiga aktörer ska bli uppmärksammade på sin viktiga roll – att bry sig! Som förälder kan du sätta gränserna och göra tydligt att det aldrig är okej att röka eller snusa för den som är under 18 år. Din nolltolerans gör skillnad.”

Anna Ståhl, strateg ANDTS på Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Barn som röker med texten: Dåligt beslut?
Dåligt beslut? Barn som röker cigarett.