Länsmöte med fokus på ny regional handlingsplan

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Den 21 april bjöd Livsstil Kronoberg in till ett länsmöte med rubriken ” Tillsammans för ett tryggt och hållbart Kronoberg”. Mötet anordnades i anslutning till lanseringen av den nya nationella ANDTS-strategin, som presenterades samma dag.

Fokus för mötet var det länsgemensamma ANDTS- och brottsförebyggande arbetet. Med en ny nationell strategi på plats – hur kan vi på regional och lokal nivå skapa de bästa förutsättningarna för att målen ska förverkligas? Vad blir viktigt för Kronoberg att prioritera och samhandla kring?

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp – bestående av regiondirektör Martin Myrskog, polisområdeschef Patrik Oldin samt länsråd Malin Almqvist (som gick in för landshövding Maria Arnholm) – presenterade processen med framtagandet av en ny regional handlingsplan för det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet. Martin Myrskog inledde mötet med följande konstaterande:

Livsstil Kronoberg ser att en framgångsfaktor med såväl den nationella strategin som den nuvarande regionala handlingsplanen är att den omfattar hela befolkningen. Den sträcker sig från prevention till vård och behandling och består av både tillgänglighetsbegränsande och efterfrågebegränsande insatser. Att utgå från risk- och skyddsfaktorer med breda universella insatser bidrar inte bara till att uppnå målet i vår handlingsplan utan även till att uppnå mål inom andra politikområden och det övergripande folkhälsomålet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

säger Martin Myrskog, regiondirektör, Region Kronoberg

Mötet gav också utrymme för diskussion med fokus på respektive kommuns lokala förutsättningar och möjligheter. Kommunernas input kommer vara väsentligt för att vi ska göra rätt insatser, och rätt prioriteringar i arbetet framöver. Dagen blev ett viktigt startskott, men fler tillfällen kommer att komma för att delta och bidra i arbetet med planen. Förhoppningen är att vid den här tiden nästa år så har vi en ny framtagen regional handlingsplan som är en plan för hela Kronoberg, där vi delar bilden av vilka insatser som behöver göras, och att vi hjälps åt att genomföra dem tillsammans.