Regional handlingsplan Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Region Kronoberg och Länsstyrelsen har fattat beslut om att ställa sig bakom målet om Tobacco Endgame – att andelen dagligrökare minskar till 5 procent år 2025. Vi ser att det är ett ambitiöst, men inte ett omöjligt mål att uppnå. Och lyckas vi är vinsterna många. Om Kronobergs län skulle lyckas att minska andelen dagligrökare från dagens 10 procent till 5 procent år 2025, skulle det innebära 1 049 färre sjukdomsfall, och ge en besparing för enbart hälso- och sjukvården på 65 543 000 kr (källa: Hälsokalkylatorn).

För att uppnå ett Rökfritt Sverige 2025 ser vi att det krävs intensifierade insatser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen och Region Kronoberg har antagit en regional handlingsplan för ett utökat arbete på länsnivå, i syfte att långsiktigt minska tobaksanvändningen bland unga och vuxna. Med insatserna i planen vill vi också bidra till att minska ojämlikheterna i hälsa och främja en förbättrad folkhälsa i länets befolkning.

Handlingsplanen ger en översiktlig inriktning för vad som ska genomföras och bygger på Tobakskonventionens riktlinjer. En årlig verksamhetsplan som tydliggör insatser tas fram av arbetsgrupp Tobacco Endgame, där Länsstyrelsen och Region Kronobergs samt kommunrepresentanter ingår. Arbetsgruppen som ingår i Livsstil Kronobergs samverkan, ansvarar för årlig uppföljning av verksamhetsplanen.

Bilden visar framsidan på regional handlingsplan 2018-2025 Tobacco endgame rökfritt Sverige 2015. En tobakslomma.
Bild på framsidan regional handlingsplan Tobacco endgame 2018-2015