Dags för ny regional handlingsplan!

Livsstil Kronoberg har nu påbörjat arbetet och processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet i Kronoberg.

Handlingsplanen ska gälla för perioden år 2022-2026, och kommer att utgå från den nya nationella ANDTS-strategi som beslutas om i mars i år, samt det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott.

En processplan är framtagen, som har godkänts av Livsstil Kronobergs ledningsgrupp. Den fokuserar på att ta lärdom av nuvarande handlingsplansperiod för att se vad som har fungerat väl och vad som behöver skruvas på eller förändras. Stort fokus kommer också att ligga på att involvera ett stort antal nyckelaktörer i länet, för att få in så många goda idéer, olika perspektiv och viktiga erfarenheter som möjligt.

Processen är redan igång, med genomförda möten med samtliga kommuner i länet, där det lokala ANDTS- och brottsförebyggande arbetet diskuterats. Livsstil Kronobergs arbetsgrupper har också fått inkomma med synpunkter och erfarenheter genom uppföljning av nuvarande handlingsplan.  Under våren kommer beredningsgruppen att fokusera på att följa upp insatser och indikatorer för nuvarande handlingsplan, genomföra intressentanalys och planera för kommande internat då länets samlas för att processa fram mål och insatser.

Hoppas du vill vara med och bidra i arbetet!