Narkotikaförebyggande fältarbete – en forskningsstudie

En ny forskningsstudie har släppts i form av en kartläggning gällande fältarbetares narkotikaförebyggande arbete med ungdomar. Studien är ett samverkansprojekt med Hälsohögskolan vid Jönköping University genom Fil. dr. Birgitta Ander, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Hallands län.

Studien består dels av enkäter och intervjuer med fältarbetare, samt en litteraturstudie av befintlig forskning inom arbetssätt och metoder som används av fältarbetare för att förebygga narkotikabruk bland unga. Genom intervjuer med fältarbetare lyfts bland annat det uppsökande och relationsskapande arbetet som nyckeln i att fånga upp unga i ett tidigt stadie och utifrån det erbjuda passande interventioner. Det framkommer också att det är av vikt att anpassa preventionsnivån på skolbaserade interventioner utifrån ålder och risknivån hos målgruppen, då de annars kan vara ineffektiva eller i värsta fall skadliga om de ges till fel målgrupp.

En sammanfattning av resultatens huvuddelar har tagits fram och det går även att läsa studien i sin helhet på Jönköping universitets hemsida.